sábado, 24 de noviembre de 2012

L'objectiu general de les practiques es apropar als alumnes al món professional dels psicopedagogs, de manera que pugem apliar els coneixements téorics, adquirids al llarg de la carrera en un context real  d'intervenció.
En el meu cas s'acompleix TOTALMENTl l' objectiu, ja que a la fundació catalana amb la Sindrome de Down, participo plenament de la sessió del taller d'habilitats cognitives, amb una terapeuta que té la formació de psicopedagoga per la UOC, molt carinyosa amb els nens, i que ho fa molt bé, per tant estic aprenent molt i totalment en contacte amb la realitat professional del psicopedagog
Un altre dels abjectius que també s'acompleix plenament es i qu3e es tracta d'aconseguir que els estudiants adquirim i consolidem coneixements i habilitats vinculades a l'ambit o context d'inervenció  i començar la meva inserció professional, després d'un periode de formació previa.


ESTIC COMPROVANT QUE LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGIA ES UNA CARRERA ALTAMENT PROFESSIONALITZADORA TAL I COM JA EN VA INTRODUIR EL VIDEO DEL 15 ANIVERSARI DE PSICOPEDAGOGIA ON PARLAVEN TRES DE LES PERSONES QUE MES SABEN DEL TEMA.

 


LA CARRERA DE PSICOPEDAGOGIA TE UN VENTALL MOLT AMPLI DE FUNCIONS, I TAL I COM VÀREM COMPROVAR SEMBLA QUE NO DEL TOT DEFINIDES I QUE HA VEGADES ES MENYSPREUA ELS CONEIXEMENTS I LES HABILITATS AMB LES QUALS ENS HEM FORMAT PER PASSAR A FER EL QUE PODEM, SOBRETOT ARA AMB LA CRISIS,
VEIG QUE LES PRÀCTIQUES SERVEIXEN PER APROPAR-TE TOTALMENT A LA REALITAT I PER PODER VEURE QUIN CAMP ENS AGRADARIA EXERCIR, la realitat serà que farem el que podrem com tota la gent que vol introduir-se al món laboral, o que vol començar la seva carrera professional en una altra especialitat encara que sigui dins del mateix sector
.

 

miércoles, 17 de octubre de 2012


EN AQUESTS MOMENTS ESTIC PREPARANT UN TREBALL PER TREBALLAR LA CASTANYADA TENINT EN COMPTE A MÉS DE LA FESTA TRADICIONAL, LA PRE-ESCRIPTURA I LES MATEMATIQUES.


PER ALTRA BANDA PER RECOMANACIÓ DEL TUTOR,  ESTIC TREBALLANT EL LLIBRE :

"L'EDUCACIÓ DE LES PERSONES AMB SINDROME DE DOWN"
Sue Bucley, Gullim Bird, Sandy Alton i Cecilie Mackimon

Objectiu es: coneixer les particularitats de la lectoescriptura amb nens amb sindrome de Down
ENCARA ES MOLT AVIAT, PER TANT NO ES POT FER UNA AVALUACIÓ DEL TREBALL,NI  UNA DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL TREBALL, EL QUE FARÈ ES EXPLICAR A PARTIR D'ARA LES SESSIONS QUE HE FET I AL FINAL FER UNA VALORACIÓ GLOBAL, UNA AVALUACIÓ, AMB LES OBSERVACIONS PERSONALS.

EL QUE SI ES PENSO QUE ES INTERESSANT ES TENIR EN COMPTE LES APORTACIONS SOBRE EL PAPER DEL PSICOPEDAGOG PRESENTADES A LA PAC 1, JA QUE COINCIDEIX AMB LES TRES PRIMERES INDICACIONS PER LA DESCRIPCIÓ DEL TREBALL PROPOSADES A LA PAC 2.Dins la FCSD, tal i com es veu reflexat al organigrama, els serveis psicopedagògics consten de varis departaments. Les pràctiques que portaré a terme les faré en el de “ seguiment  en l’etapa escolar”, concretament dins el programa “habilitats cognitives”, per tant aquí on es descriu el lloc de treball del psicopedagog.

A-MISSIÓ DEL PSICOPEDAGOG: Disseny i posada en pràctica de activitats per tal afavorir el desenvolupament cognitiu dels infants amb SD que facilitin en un futur els aprenentatges i les relacions, principalment  centrades en treballar aspectes relacionats amb la  pre-lectoescriptura , i les matemàtiques per tal de complementar alguns aspectes que treballen a l’escola.
 Integració de les TIC en l’educació, per elaborar recursos educatius. Tots els materials i recursos seran elaborats amb ordinador, tenint en compte les grans possibilitats que ofereixen les  noves tecnologies, i la extraordinària motivació que s’observa en els infants.
QUE FA?. Realitza activitats, degudament programades i estructurades, per tal d’afavorir el desenvolupament cognitiu dels infants amb SD, tenint en compte les necessitats valorant tant les capacitats i necessitats, com la dinàmica del seu procés d’aprenentatge. Tenint una visió evolutiva, dinàmica i oberta del procés individual de  cada un dels alumnes  per tal de poder fer una valoració i seguiment del procés, establint les prioritats en cada moment.
SOBRE QUE? Es tracta d’una intervenció psicopedagogia en l’àmbit escolar, això però no vol dir que  la  intervenció es limita només a l’escola si no que hi ha una gran ventall de possibilitats d’intervenció on es el psicopedagog pot treballar, intervindré, assessorar... etc. En aquest cas es porten a terme al centre FCSD, com diu la Sra. Elena Martin, la formació transcendeix l’escola.
D’ACORD AMB QUÉ? Tenint en compte que el desenvolupament cognitiu té a veure amb la interacció entre els factors inherents a la persona i els que provenen del medi, podem entendre la importància que pren la naturalesa d’aquests últims. Si a més, recordem que la intel·ligència no es estàtica si no que és fruit d’una construcció, en la que cada nova adquisició es recolza en les anteriors i serveix a la vegada com a base necessària per les següents, veurem que l’ infant ha d’accedir a la comprensió per desenvolupar els seus esquemes de coneixement i poder-los generalitzar a contextos diferents d’aquells en que es dóna l’aprenentatge
PER TAL DE... que l’infant no sigui  a més d’ agent actiu de l’aprenentatge,  sino també capaç d’abordar una activitat o tasca, d’interrogar-se pel que passa al seu voltant i  de plantejar conflictes i buscar possibles solucions. L’actuació del professional esta basada en una intervenció, per tal de facilitar la construcció dels aprenentatges, sense caure en els tòpics existents en relació a la persona amb la SD, sino amb la finalitat de garantir una atenció adequada a un col·lectiu determinat.B-  LES FINALITATS O FUNCIONS:

Afavorir contextos perquè es produeixin els processos d’aprenentatge òptims, i ajudar que en aquest es produeixin canvis (Elena Martin)

Incidir en el desenvolupament de les persones (Climent Giner)

Ajudar als infants a construir significats i sentits, tenint en compte que els nínxols de l’aprenentatge són diversos, fent un acompanyament (Cèsar Coll)

C-TASQUES O ACTIVITATS:

Dissenya de  activitats per tal de desenvolupar el llenguatge,  amb l’objectiu d’afavorir  la competència lingüística, tenint en compte que s’adquireix la capacitat de comprensió abans que la capacitat d’expressió.

Prepara sessions tenint en compte que el llenguatge és una eina per organitzar el pensament, ja que un dels aspectes fonamentals del llenguatge és la seva relació amb les estructures del pensament. Expressions com: “més-menys”, “sobre-sota”, “abans-després”, són la traducció verbal d’unes estructures de pensament corresponents a les nocions de: quantitat, espai i temps

Realitza  sessions de treball per tal de ajudar al nen ha construir no solament una representació del món que l’envolta, tant físic com social, sinó també els seus propis instruments per a conèixer i relacionar-se amb la resta (percepció, raonament lògic, etc.).
Proposa activitats lúdiques, però amb rigor pedagògic, per tal que l’infant aprengui el llenguatge, com diu J. Bruner, "fent-lo servir" perquè pugui anar captant tots els elements que entren en joc quan es produeix la comunicació (llenguatge corporal, mirada, gests ... entonació adequada, torns, atenció al que diu l’altre...).
TIPUS, ACTIVITATS I RELACIONS QUE S’ESTABLEIXEN
Descripció del context particular on es  desenvoluparan les pràctiques
El Servei de seguiment Escolar va ser creat l'any 1986 amb l'objectiu de contribuir a la millora de les condicions socials, educatives i psicològiques del procés d'integració escolar de les persones amb la síndrome de Down, en el període d'escolarització infantil, primària i secundària. El Servei intervé i col•labora amb les diverses parts implicades en el procés: la persona amb discapacitat, la família, l'escola i d'altres professionals.
Atenció a l'infant i a l'adolescent amb la síndrome de Down:
1.Tractament en grup:
·         Dels 5 fins als 16 anys d’edat, el Servei organitza tractament en parella (dos infants) o en grup, segons l’edat cronològica, per incidir en els aspectes d’identitat personal (coneixement d’un mateix), de socialització (relació amb els altres), d’autonomia i d’estructuració i organització del pensament. El fet de poder compartir un espai amb d’altres és bàsic en la construcció de la pròpia identitat dins el procés d’integració escolar i social.
  • Assessorament i orientació als professionals que participen en el procés educatiu de la persona atesa. El seguiment psicopedagògic es duu a terme dins l’àmbit escolar i amb els diferents professionals que hi intervenen.
  • Orientació i seguiment a les famílies.

2. Tallers:
·         Taller d’habilitats cognitives. Adreçat a infants de 4 a 7 anys.
  • Taller d’habilitats socials i comunicatives. Adreçat a infants a partir de 3 anys.
  • Taller de teatre. Adreçat a infants de 6 a 12 anys.

3.  Atenció a les famílies
§  Dins d’aquesta línia, periòdicament es realitzen seminaris i conferències per a pares.
§  Atenció als professionals: Atenció i orientació a les consultes realitzades per professionals de l’escola, dels EAP i de centres privats (mestres, pedagogs, psicòlegs, logopedes, treballadors socials i d’altres). Sessions
§  Formació i docència per a professionals
o   Aula Oberta, curs de formació bàsica sobre la Síndrome de Down.
o   Seminaris d’aprofundiment en temes diversos